Xalq Partiyası Hesabatını verdi

Pənah Hüseynin Partiyası...

“Siyasipartiyalarınmaliyyəhesabatlarının forması, məzmunu vətəqdimedilməQaydası”na1 nömrəli əlavə   1 nömrəli Forma  

Maliyyə  vəziyyəti haqqında  hesabat 

31 dekabr 2020____ il tarixə

         

VÖEN  

1002722941

Siyasi partiyanın adı: _Azərbaycan Xalq Partiyası

Mülkiyyət növü – xüsusi

Hüquqi ünvanı:Bakı ş. Ə. Naxçıvani küç. Ev27. Mən.47.

 

 (manatla)

Bölmə/maddələrinadı Qeydlər Hesabatdövrüüzrə Əvvəlkidövrüzrə
1 2 3 4 5 6
Aktivlər    –  –  –  –
Uzunmüddətliaktivlər    –  –  –  –
Qeyri-maddiaktivlər    –  –  –  –
Torpaq, tikilivəavadanlıq    –  –  –  –
Daşınmazəmlakainvestisiyalar    –  –  –  –
Uzunmüddətlidebitorborcları    –  –  –  –
Sairuzunmüddətliaktivlər    –  –  –  –
Cəmiuzunmüddətliaktivlər    –  –  –  –
Qısamüddətliaktivlər    –  –  –  –
Ehtiyatlar    –  –  –  –
Qısamüddətlidebitorborcları    –  –  –  –
Pulvəsaitlərivəonlarınekvivalentlərı    –  –  –  –
Sairqısamüddətliaktivlər    –  –  –  –
Cəmiqısamüddətliaktivlər    –  –  –  –
Cəmiaktivlər    –  –  –  –
Xalisaktivlər (kapital) vəöhdəliklər    –  –  –  –
Xalisaktivlər (kapital)    –  –  –  –
Ehtiyatfondu    –  –  –  –
Bölüşdürülməmişmənfəət (ödənilməmişzərər)    –  –  –  –
Cəmixalisaktivlər (kapital)    –  –  –  –
Uzunmüddətliöhdəliklər    –  –  –  –
Uzunmüddətlifaizxərcləriyaradanöhdəliklər    –  –  –  –
Uzunmüddətliqiymətləndirilmiş

öhdəliklər

   –  –  –  

Uzunmüddətlikreditorborcları    –  –  –  –
Sairuzunmüddətliöhdəliklər    –  –  –  –
Cəmiuzunmüddətliöhdəliklər    –  –  –  –
Qısamüddətliöhdəliklər    –  –  –  –
Qısamüddətlifaizxərcləriyaradanöhdəliklər    –  –  –  –
Qısamüddətliqiymətləndirilmişöhdəliklər    –  –  –  –
Vergivəsairməcburiödənişlərüzrəöhdəliklər    –  –  –  –
Qısamüddətlikreditorborcları    –  –  –  –
Sairqısamüddətliöhdəliklər    –  –  –  –
Cəmiqısamüddətliöhdəliklər    –  –  –  –
Cəmiöhdəliklər    –  –  –  –
Cəmixalisaktivlər (kapital) vəöhdəliklər    –  –  –  –

 

 

 Rəhbər

 

 Baş mühasib

 “21 ” yanvar 2021 il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarının forması, məzmunu və təqdimedilmə Qaydası”na 2 nömrəli əlavə

 Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat

31 dekabr 2020 il tarixə

2 nömrəli Forma 

VÖEN 100222941                    

Siyasi partiyanın adı : AzərbaycanXalqPartiyası 

Mülkiyyət növü: xüsusi

________

Hüquqi ünvanı: Bakı ş. Ə. Naxçıvani küç. Ev 27 mən 47

 

(manatla)

Maddələrinadı Qeydlər Hesabatdövrüüzrə Əvvəlkidövrüzrə
1 2 3 4 5 6
Gəlirlər

o cümlədən:

   –
Üzvlük haqları  
əmlakdan götürülən gəlir    –  –  –
tədbirlərdən, mətbunəşrlərinvəməqalələrinyayılmasından, gəlirləbağlıolanbunabənzərbaşqafəaliyyətdəngötürüləngəlir    –  –  –
ianələrşəklindəgəlir    –  –
seçkikampaniyasıüçünxərclərinödənilməsişəklindədaxilolanvəsait    –

 

aşağıtəşkilatlarınödəncləri    –  –
dövlətbüdcəsindənayrılanvəsait    –
borcunvəyakreditinalınmasındanəldəedilmişməbləğ    –
hüquqvarisliyivəyavərəsəlikyolu

iləəldəedilmişəmlak

 

 

 

– 

 

– 

 

 –

 

 –

digərgəlirlər    –  –
Xərclər,

o cümlədən:

   –
cariişlərə sərfolunanvəsait    –
siyasipartiyanın saxlanmasınavəinformasiyatəminatınaçəkilənxərclər    –  –
ictimaiyyətləəlaqələrəvəseçkilərinkeçirilməsinəçəkilənxərclər    –  –
aşağıtəşkilatlaraödənclər    –
kreditlərüzrəfaizlər  
fərdixərclər    –
sairxərclər    –  –
ümumimənfəət (zərər)    –  –  –  –

 

Rəhbər

Baş mühasib

 “21“yanvar2021 il

 

 

 

Əlaqəli məqalələr

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button